EU-richtlijnen

Ascott is volledig toegewijd aan de naleving van de toepasselijke EU-richtlijnen voor de productie en after sales ondersteuning van corrosietestkamers. Deze toepasselijke EU-richtlijnen zijn:

Europese richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

De richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) heeft tot doel de milieueffecten van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) tot een minimum te beperken door de hoeveelheden van vier zware metalen en twee gebromeerde vlamvertragers die deze kunnen bevatten, te verminderen.
Producten die op of na 1 juli 2006 in de EU in de handel worden gebracht, mogen niet meer bevatten dan de gespecificeerde grenswaarden voor lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers (PBDE’s).
Door Ascott vervaardigde apparatuur voldoet volledig aan de RoHS-richtlijn.
Verdere details met betrekking tot onze naleving kunnen op verzoek worden verstrekt.

Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Registratienummer voor britse WEEE-voorschriften: WEEKE0079UU

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu tot een minimum te beperken door het hergebruik en de recycling te verhogen en de hoeveelheid AEEA die naar stortplaatsen gaat te verminderen. Zij beoogt dit te bereiken door producenten verantwoordelijk te maken voor de financiering van de inzameling, verwerking en nuttige toepassing van afgedankte elektrische apparatuur, en door distributeurs te verplichten consumenten in staat te stellen hun afgedankte apparatuur kosteloos in te leveren. Door Ascott vervaardigde apparatuur voldoet volledig aan de AEEA-richtlijn en draagt het doorgestreepte wheelie bin-symbool als bevestiging hiervan. Verdere details met betrekking tot onze naleving kunnen op verzoek worden verstrekt.

Hiertoe hebben we systemen opgezet om, waar mogelijk, oude Ascott-kamers op te knappen en te recyclen. Als u een oude Ascott corrosie testkast of kamer heeft die u door ons wilt terugnemen, of als u wilt informeren naar de beschikbaarheid van een gerenoveerde Ascott Kamer, neem dan
contact met ons op.
.

Europese richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

De richtlijn is van toepassing op de meeste elektrische en elektronische apparaten, dat wil zeggen eindproducten en systemen die elektrische en elektronische apparatuur omvatten. Het heeft tot doel handelsbelemmeringen binnen de Europese Economische Ruimte (dat wil zeggen EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) weg te nemen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de elektromagnetische storing die door apparaten wordt veroorzaakt, niet hoger is dan een niveau dat radio- en telecommunicatieapparatuur en andere apparaten in staat stelt te werken zoals bedoeld, en dat apparatuur een adequaat niveau van intrinsieke immuniteit tegen elektromagnetische storingen heeft om te kunnen werken zoals bedoeld.
Door Ascott vervaardigde apparatuur voldoet volledig aan de EMC-richtlijn. Hiervoor wordt een certificaat van overeenstemming verstrekt en elk nieuw product draagt de CE-markering ter bevestiging hiervan.
Verdere details met betrekking tot onze naleving kunnen op verzoek worden verstrekt.

Europese laagspanningsrichtlijn (LVD)

Deze richtlijn beoogt ervoor te zorgen dat elektrische apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen een hoog niveau van elektrische bescherming biedt. Het omvat elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik met een spanning tussen 50 en 1000 V voor wisselstroom en tussen 75 en 1500 V voor gelijkstroom. Opgemerkt moet worden dat deze spanningswaarden verwijzen naar de spanning van de elektrische in- of uitgang, niet naar spanningen die in de apparatuur kunnen verschijnen.
Door Ascott vervaardigde apparatuur voldoet volledig aan de LVD-richtlijn. Hiervoor wordt een certificaat van overeenstemming verstrekt en elk nieuw product draagt de CE-markering ter bevestiging hiervan.
Verdere details met betrekking tot onze naleving kunnen op verzoek worden verstrekt.